Forgot Password?
Follow us
In The Media

Migori Dairy milk bar

NikoHapa users have tallied...
5,516total
checkins
9checkins
last 30 days
Mon
Tue
Wed
Thur
Fri
Sat
Sun
0721252025 Milk Bar Migori Town, Migori County

Recent Checkins at Migori Dairy

  • Hilda checked in at Migori Dairy Apr 25, 2017 @ 5:33 p.m. · Via Kopo Kopo
  • Ruth checked in at Migori Dairy Apr 23, 2017 @ 4:11 p.m. · Via Kopo Kopo
  • George checked in at Migori Dairy Apr 19, 2017 @ 9:14 a.m. · Via Kopo Kopo
  • Joseph checked in at Migori Dairy Apr 14, 2017 @ 6:52 p.m. · Via Kopo Kopo
  • George checked in at Migori Dairy Apr 13, 2017 @ 6:53 p.m. · Via Kopo Kopo
  • Naorroi checked in at Migori Dairy Apr 10, 2017 @ 10:48 a.m. · Via Kopo Kopo
  • George checked in at Migori Dairy Apr 4, 2017 @ 2:17 p.m. · Via Kopo Kopo
  • Milka checked in at Migori Dairy Apr 4, 2017 @ 12:26 p.m. · Via Kopo Kopo
  • Mary checked in at Migori Dairy Apr 3, 2017 @ 7:18 p.m. · Via Kopo Kopo
  • George checked in at Migori Dairy Mar 28, 2017 @ 5:33 p.m. · Via Kopo Kopo